Wiper Blades | By Make | American Motors | Marlin

American Motors Marlin Wiper Size Chart

Year Driver Side Passenger Side Rear
1967 18" 18"
1966 18" 18"
1965 18" 18"