Wiper Blades | By Make | American Motors | Rambler

American Motors Rambler Wiper Size Chart

Year Driver Side Passenger Side Rear
1969 16" 16"
1958 11" 11"